Sözlü Bildiriler

SS-001
Covid 19 Enfeksiyonunun KBB Ameliyatları Üzerine Etkisi
Deniz Kaya

SS-002
Çocukluk Yaş Grubunda Polisomnografi Bulgularının Faringeal Morfoloji, Yaş ve Cinsiyet'e Göre Farklılıkları
Mehmet Metin

SS-003
KBB Cerrahi Eğitiminde VR Simülatörlerin Güncel Durumu
Selin Ünsaler

SS-004
Sık uygulanan kbb ameliyatlarının çocuk davranışlarına olan etkisi
Selçuk Cem Erdurak

SS-005
Üst Yüz Botulinum Toksin Enjeksiyonu Uygulamaları Sonrası Kaşın Morfometrik Analizi
Mehtap Özkahraman Kırık

SS-006
Dudak Kaldırmanın Peroral Rejüvenasyona Etkisi: Preoperatif ve Postoperatif Filtral-Labial Skor, Üst Alt dudak oranı ve Hasta yaş tahminlerine Etkisi
Berke Özücer

SS-007
Akut Tonsillit ve Peritonsiller Apseli Hastalarda Yeni Bir Prognostik Faktör; C-Reaktif Protein / Albumin Oranı
Fatih Yüksel

SS-008
Topikal kortikosteroid kullanımının intranazal Schirmer test sonuçlarına etkisi
Özlem Saatçi

SS-009
Nazal Septum Perforasyon Boyut ve Lokalizasyonunun Nazal Obstruksiyon Semptom Değerlendirme Skalası ile Korelasyonu
Mert Cemal Gökgöz

SS-010
Silikon Nazal Tampon Yerleştirme Yerinin Nazal Sineşi Oluşuma Etkisinin Değerlendirilmesi
Kamil Gökçe Tulacı

SS-011
Kaudal Septal Ekstansiyon Grefti ile Tongue-in-Groove Tekniğinin Birlikte Kullanımı
ERHAN ARSLAN

SS-012
İzole Nazal Fraktür Vakalarımızın Retrospektif Analizi
Hakan Dağıstan

SS-013
Akut Rinosinüzit Komplikasyonu Olarak Gelişen Süperior Yerleşimli Subperiosteal Apselerde Tedavi Yönetimi; 5 Hastalık Vaka Serisi
Levent Aydemir

SS-014
Endoskopik sinüs cerrahisinde orta konka sütürasyonu
ERDAL SAKALLI

SS-015
Endoskopik Sinus Cerrahisi yapılan hastalarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi
Sercan Çıkrıkcı

SS-016
Sinonazal Bölgenin Anatomik Varyasyonlarının Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi
Ender Şahin

SS-017
Nazal Valv Genişletici Sütür Tekniği
İbrahim Erdim

SS-018
Nazal tip ve External nazal valve cerrahisinde kullanılan greftlere güncel yaklaşım:
Ali Seyed Resuli

SS-019
Paranazal Sinüs Osteomlarına Yaklaşım
Ahmet DOBLAN

SS-20
Rinoplastide Tip Mikro-greftleme ve uzun dönem sonuçlara etkisi
A. Emre İlhan

SS-021
Anterior Nazal Septum Perforasyonun Eşlik Ettiği Rinoplasti Vakalarında Cerrahi Yaklaşım
Fatih Mehmet Hanege

SS-022
Paranazal Sinüs Patolojisi Olmayan Olgularda Sfenoid Sinüs Anatomik Varyasyonlarının Değerlendirilmesi
İrem Eren

SS-023
Nazal Polipozisli Hastalarda Kraniofasyal Mesafelerin Araştırılması
Ahmet Deveci

SS-024
Oral kavite kanserleri: 51 olgunun analizi
Reşit Murat Açıkalın

SS-025
Submandibular bez eksizyonu yapılan 48 hastanın klinik ve histopatolojik değerlendirilmesi
Onur Üstün

SS-026
NAZOFARENGEAL PATOLOJİLERİN PUNCH BİYOPSİ SONUÇLARI
Özlem BAYRAM

SS-027
Tiroid nodüllerinde G protein-coupled estrogen receptor 1 (GPER1) düzeylerinin maligniteyle ilişkisi.
Seyit Mehmet Ceylan

SS-028
Trakeotomi ameliyatında YOUTUBE videolarının yeterliliğinin ölçülmesi
Yüce İslamoğlu

SS-029
D vitamini eksikliğinin tonsillektomi sonrası yara iyileşmesine etkisi
Kübra Çoban

SS-030
Baş-boyun kanser cerrahisi rekonstrüksiyonlarında serbest flep sonuçlarımız ve başarıyı etkileyen faktörler
Mustafa Caner Kesimli

SS-031
Parafarengeal Malign Melanom: Literatürde İlk Olgu
Cemal Aksoy

SS-032
Total Larenjektomili Olgularda Erken Oral Beslenmenin Farengokutanöz Fistül Gelişimine Etkisi
Burak Karabulut

SS-033
Tonsillektomide Kullanılan Farklı Cerrahi Tekniklere Ait Bir Derleme
Hüseyin Işık

SS-034
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Parotidektomi Yapılan Hastalaraın Retrospektif Analizi
Hasan Çanakcı

SS-035
Gebeliğin Ses Üzerine Etkisi: Prospektif Vaka Kontrol Çalışması
Burak Ülkümen

SS-036
COVID-19 Pandemisi Sırasında Baş ve Boyun Kanseri Hastalarına Yaklaşım - Koç Üniversitesi Tecrübesi
Ozan Muzaffer Altuntaş

SS-037
Larenks İskeletinin Cerrahi Anatomisi: Radyolojik Çalışma
Necati Enver

SS-038
Larenks Yassı Hücreli Kanser Tedavisi Almış Hastalarımızda Nüks Durumlarının Geriye Dönük İncelenmesi
Ahmet Adnan CIRIK

SS-039
Mevsimlerin Bell Paralizisi Sıklığına Etkisi
Ahmet Köder

SS-040
D vitamininin Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo'nun klinik seyri üzerindeki etkisi: Retrospektif Bir Kohort Çalışması
Seyit Mehmet Ceylan

SS-041
Akustik Nörinom Hastalarında Cyberknife Sonuçları
Gökhan Akgül

SS-042
Mastoid Ölçüleri ve Havalanma Miktarı ile Unilateral Vestibüler Nörit İlişkisi
Bayram Şahin

SS-043
Endoskopik Transkanal Kelebek Kartilaj Miringoplasti Sonuçlarımız
Buğra Subaşı

SS-044
İdiyopatik Periferik Fasiyal Paralizide Hemogram Parametrelerinin Değerlendirilmesi
Ceyhun Cengiz

SS-045
Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo Hastalarında Medikal Tedavinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Zülküf Burak Erdur

SS-046
Kıkırdak Timpanoplastilerin Uzun Dönem Sonuçlarının Analizi: Klinik Deneyimimiz
Ejder Ciğer

SS-047
Ani İşitme Kaybında Tedavi Sonuçları İle Rh Antijen İlişkisi
Enver Sorkun

SS-048
İdiyopatik Ani İşitme Kaybında Monosit Oranlarının Güncel İnflamatuvar Durumu
Serkan Şerifler

SS-049
Ani işitme kaybı olan hastalarda tedavi modalitelerinin karşılaştırılması ve prognostik faktörler
Sinem Gökçe Kütük

SS-050
Her Kolesteatom Difüzyon Ağırlıklı Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) İle Saptanabilir Mi?
F. Ceyda Akın Öçal

SS-052
Bell Paralizisinde Farklı Klinik Komorbiditelerin Başvuru Evresi ve İyileşme Üzerine Etkisi Var Mı?
İrem Eren

SS-053
Oroantral Fistülün Üç Farklı Doku Grefti ile Onarılması
Burak Kersin

SS-054
Ani Nontravmatik Obstruktif Parafarengeal Hematom: Nadir Olgu
Aynur Aliyeva